ClimaWell

CLIMAWELL

  • ClimaWell je modifikovaný polypropylen s aktivními biogenními ionty stříbra (Ag+) implantovanými do jádra příze. Tato úprava je trvalá po celou dobu životnosti vlákna.
  • ClimaWell může zabránit množení bakterií, virů a plísní a udržuje přirozené biologické mikroklima pokožky a pomáhá eliminovat nepříjemný zápach. ClimaWell je zcela netoxický a zdravotně nezávadný.
  • Jako každý funkční materiál je ClimaWell přirozeně nenavlhavý s dobrým transportem vlhkosti a rychlým schnutím.
  • Stříbro v jádru ClimaWell také působí antistaticky, pomáhá hojení různých ran a odřenin na pokožce.
  • Díky technologii výroby je ClimaWell překvapivě odolný vůči otěrům, výrobky z něj jsou tedy příjemně trvanlivé. Vlákno je přitom i dobře recyklovatelné.

ClimaWell je jeden z materiálů využívajících moderní vědecké poznatky. Jedná se o kombinaci funkčního polypropylenu a biogenního anorganického aditiva dopovaného stříbrnými ionty (Ag+).  Téměř každý sportovec dnes ví, že používání funkčních materiálů pomáhá udržovat stálou tělesnou teplotu, odvádět pot od pokožky a udržovat tělo v suchu a pohodí. Funkční materiály jsou proto vhodné pro veškeré sportovní nebo fyzicky náročné aktivity. I přes všechny své vlastnosti ale tyto materiály neumí zabránit vzniku škodlivých mikroorganismů a bakterií, které mohou způsobit nemalé problémy od zápachu přes plísně až po vážnější, někdy i chronická onemocnění. Právě pro eliminaci těchto problémů přichází ClimaWell s technologií iontů stříbra implantovaných do jádra příze.

Stříbro se podílí na procesu dozrávání bílých krvinek, jedné z nejdůležitějších složek imunitního systému. Mimoto koluje v krevním oběhu, kde při kontaktu umrtvuje choroboplodné viry, bakterie, houby a plísně. Tím samozřejmě ulehčuje práci imunitnímu systému jako celku. Jeho působení se tedy váže "pouze" k imunitnímu systému, i když se objevují spekulace, že vykazuje i určitou komplexní antioxidační aktivitu. Stříbro likviduje pouze jednobuněčné organismy, vícebuněčné parazity významněji neovlivňuje, i když ani jim nevytváří přátelské prostředí. K jednobuněčným mikrobům patří původci několika set klasifikovaných chorob podle seznamu Světové zdravotnické organizace a pravděpodobně i další choroby bez dosud známé etiologie a souvislostí. Z téměř nekonečného seznamu můžeme jmenovat za bakterie koky, enterokoky, mikrokoky, streptokoky, stafylokoky, stomatokoky, pneumokoky, meningokoky, bakterioidae, neiserie, Helicobacter pylori, klostridia, Escherichia coli a další koliformy, salmonelly, Bacilus aureus, Bacilus cereus a další bacily, za viry HIV, herpetoviry, cytomegaloviry, hepatoviry, chřipkové viry a další, za houby a plísně kandidy, giardie, trychomony a jiné.

Technologie výroby vlákna ClimaWell plně využívá souhry vlastností stříbra a funkčních materiálů díky speciálním chemicko/mechanickým postupům. Pod pojmem ClimaWell tedy představujeme unikátní chemické a mechanické vlastnosti funkčních vláken modifikovaného polypropylenu. Při přípravě vlákna proto klademe největší důraz na kvalitu a odolnost vlákna. Oproti podobným výrobkům se ClimaWell vyznačuje především velkou odolností vůči oděru a tím i dlouhou životností. Jindy nežádoucí jemné narušení vlákna v průběhu nošení zároveň obnovuje jeho funkční vlastnosti tak, že stříbro působí po celou dobu životnosti úpletu.


CLIMAWELL

  • The ClimaWell is a modified polypropylene yarn with active biogenic silver ions (Ag+)
  • The ClimaWell prevents bacteria, viruses and mildews from reproduction. It keeps natural biological microclimate of the skin and helps to eliminate disagreeable odour. The ClimaWell is a totally non-toxic material without any health hazard.
  • As every functional material the ClimaWell is naturally non-deliquescent with good dampness transportation and quick dry.
  • Silver in the ClimaWell core works against static electricity, helps to cure various sores and scratches on the skin.
  • Thanks to its production technology the ClimaWell is surprisingly abrasion-resistant, thus the products made of it are agreeably durable. The fibre is easily recyclable at the same time.

The ClimaWell is one of the materials based on state-of-the-art scientific knowledge. It is a combination of functional polypropylene and biogenic inorganic additive doped with silver ions (Ag+). Nowadays almost every sportsperson knows that using functional materials helps to keep the body temperature stable, to take away sweat and keep the body dry and in comfort. Functional materials are thus suitable for all sports or physically demanding activities. In spite of all their qualities these materials cannot prevent harmful microorganisms and bacteria from formation and they then cause considerable problems as disagreeable odour, mildews and sometimes more serious, even chronic diseases. To eliminate these problems the ClimaWell technology comes with silver ions implanted into the fibre core.

Silver participates on the maturation process of white blood cells, which represent one of the most important parts of the immune system. Apart from other things it circulates in bloodstream where it destroys cell walls of pathogenic organisms – viruses, bacteria, fungi and mildews, which helps the immune system as a whole. Its activity is connected “only” with the immune system, however there are speculations that it shows a certain antioxidant activity. Silver destroys only unicellular organisms, it neither significantly influences multicellular parasites nor creates friendly environment for them. Unicellular microbes cause hundreds of diseases classified according to the list of the World Health Organisation and probably other diseases with so far unknown etiology and connections. From the almost infinite WHO list we can mention e. g. bacteria cocci, enterococci, micrococci, streptococci, staphylococci, stomatococci, pneumococci, meningococci, bakterioidae, neiseria, Helicobacter pylori, clostridia, Escherichia coli and other bacteria, coliforms, salmonella, Bacilus aurelus, Bacilus cereus and other bacilli, HIV, herpetoviruses, cytomegaloviruses, hepatoviruses, influenzal viruses and other viruses, candidas, giardias, trichonomas e.t.c.

The ClimaWell fibre production technology takes a full advantage of the attributes of silver and the qualities of functional materials thanks to special chemical/mechanical way of production. Thus ClimaWell introduces unique chemical and mechanical properties of functional modified polypropylene fibers.The quality and resistance of the fibre are highly stressed in the production process. The outstanding abrasion resistance of the ClimaWell results in its long lifetime in comparison with similar products. Otherwise unwanted slight fibre disruption caused by wearing restores its functional characteristics in a kind of way that silver works during the whole lifetime of the jersey.